Priser og salærer

Vi tilbyr noe ulik pris, som avhenger av om du kontakter oss som privatperson eller næringsdrivende, og varierer ut i fra type sak.

Alminnelig timespris:

Kr 1060 – kr 2.500,- + mva

Ved avregning av oppdraget vil vi alltid vurdere den totale tidsbruken og salærets størrelse opp mot resultatet i saken.

I konkrete saker kan timeprisen settes lavere eller høyere avhengig av sakens art etter avtale med kunden. Dette skal fremgå av oppdragsbekreftelsen alle mottar ved igangsetting av oppdrag.

Hvor mye koster det og hvorfor så mye er spørsmål advokaten ofte får. Advokaten vil svare at prisen avhenger av saken størrelse, kompleksitet, risiko og advokatens kompetanse.

En advokat gir ikke kun råd. Han tar også ansvar for det råd han gir. Alle advokater må ha en ansvarsforsikring og alle klienter har anledning til å klage advokaten inn for disiplinærnemnda, se link her.

Avgjørelsene her publiseres og er offentlig tilgjengelig.

Saken størrelse og kompleksitet sier noe om hvor stor risiko advokaten tar i saken. Det er ofte svært mange ulike faktorer som har betydning for helheten og en god løsning for klienten. Ofte får vi enkle spørsmål, men når vi stiller de riktige spørsmålene, så kommer de vanskelige temaene opp.

Det er derfor også viktig for prissettingen hvor tung og langvarig praksis en advokat har innenfor de ulike rettsområdene. En advokat kan bruke dobbelt så mye tid som en annen advokat på akkurat den samme saken, med samme resultat.

Det er derfor viktig at kunden er bevisst sitt valg av advokat, herunder at advokaten skriver OPPDRAGSBEKREFTELSE som gir deg en pekepinn på hvor mye hver time koster, men ikke minst hvor lang tid advokaten ser for seg å bruke på saken.

Byadvokaten vil derfor alltid bruke tid på deg til å informere om og vurdere en pris tilpasset deg, din økonomi og sakens art, herunder mulighetene for å nå frem.

Husk at det alltid er best/billigst å ta kontakt i forkant av en utfordring du står ovenfor.