Hjem » Rettsområder » Forvaltningsrett » Barnerett og barnevernssaker

Barnerett og barnevernssaker

Saker etter barnevernloven behandles ikke av tingretten som førsteinstans, men av Fylkesnemnda.

Beslutninger fra barneverntjeneste er vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven i tillegg til en del særregler.

I saker som omhandler akuttvedtak og omsorgsovertakelse får advokaten en oppnevning fra Fylkesnemnda og du som klienter betaler naturligvis ingenting. I andre saker, som eksempelvis hjelpetiltak mm., får du ikke dekket kostnader til bruk av advokat.

Likevel vil vi alltid anbefale å møte med advokat i samtale med barneverntjenesten og i alle fall under den innledende samtalen. Et slikt møte tar sjelden mer enn et par timer.

Nyttig informasjon om Barnerett og barnevernssaker

Barnets beste:

Barnet beste er en råd tråd gjennom alt som omhandler barneloven. Det er stadfestet i barnelovens § 48 som sier «Avgjørelser om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, hvem barnet skal bo fast med og samvær, samt håndteringen av slike saker, skal først og fremst rette seg mot det som er best for barnet. I en barnets beste vurdering er det mange momenter som skal vektes opp mot hverandre. Det kan eksempelvis være faktisk omsorg, status quo, emosjonell tilnærming og fremtidsutsikter. Det følger videre at § 48 annet ledd at det i avgjørelser om barnet beste skal tas hensyn til at barnet ikke må bli utsatt for vold eller på annen måte bli håndtert slik at den fysiske eller psykiske helsen er utsatt for skade eller fare.

Fast bosted:

Fast bosted betyr det samme som daglig omsorg. Det innebærer at den forelderen som har barnet boende fast hos seg har visse rettigheter som samværsforelderen ikke innehar. Eksempelvis er dette valg av skole, fritidsaktiviteter, oppfølging av ordinære helsetjenester, flytting innad i Norge med barnet etc.

Samvær:

Den som ikke har barnet boende fast hos seg, skal etter hovedregelen ha samvær med barnet. Samværsomfanget varierer etter barnets alder, foreldrenes og barnets samværskompetanse, skolekrets eller om det foreligger andre særegne forhold.

Foreldreansvaret:

Med mindre partene har avtalt noe annet, og de bodde sammen når barnet ble født, er foreldreansvaret felles. Det å inneha foreldreansvaret innebærer at man kan ta viktige avgjørelser for barnet. Det være seg endring av navn, kjønn, valg av medisinsk behandling mm. Det som oftest kommer foreldreansvaret på spissen ved utstedelse av pass. Har man felles foreldreansvar er man helt avhengig av at den andre forelderen samtykker til utstedelse av pass.

Saker for domstolene:

Det er et vilkår at partene først har vært til mekling på familievernkontoret. Partene får da en meklingsattest som er gyldig i seks måneder. Mekling er kostnadsfritt, og en tjeneste kommunene tilbyr.

Når det sendes inn en stevning til den stedlige domstolen, vil saksforberedende dommer i de aller fleste tilfeller oppnevne en sakkyndig. En sakkyndig er en psykologspesialist som vurderer partenes bosted -og samværskompetanse. En sakkyndig vil også kunne mekle mellom parter under saksforberedende rettsmøter.
Saker etter barneloven gjennomføres stort sett etter forhandlingsmodellen. Det betyr at partene møtes i saksforberedende rettsmøter hvor rettens aktører prøver å forhandle mellom partene.

Midlertidig avgjørelse:

I saker etter barneloven kan det begjæres midlertidig avgjørelse. Dette kan gjøres både skriftlig og muntlig under et saksforberedende rettsmøte.

Barnevern og barnevernloven:

Saker etter barnevernloven behandles ikke av tingretten som førsteinstans, men av Fylkesnemnda. Beslutninger fra barneverntjeneste er vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven i tillegg til en del særregler.

Omsorgsovertakelse:

Omsorgsovertakelse er det mest inngripende tiltaket barneverntjenesten kan vedta.

Akuttvedtak:

Det følger i barnevernloven § 4-6 andre ledd «er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barn utenfor hjemmet». Det er strenge vilkår knyttet til akuttvedtak og det skal kun benyttes unntaksvis og kun når det er strengt nødvendig.

Omsorgsovertakelse:

Omsorgsovertakelse har hjemmel i barnevernloven § 4-12. Et slikt vedtak kan kun treffes av Fylkesnemnda. Nytt fra 2020 er at Fylkesnemndene har innført samtaleprosess. Det er et møte hvor partene ser på hva de kan bli enige om og hva som er tvistepunktene. Hvis man eksempelvis blir enige om omsorgsovertakelse og plassering i godkjent fosterhjem, kan man fremdeles prosedere på samværsomfanget.

I saker som omhandler akuttvedtak og omsorgsovertakelse får advokaten en oppnevning fra Fylkesnemnda og du som klienter betaler naturligvis ingenting. I andre saker, som eksempelvis hjelpetiltak mm., får du ikke dekket kostnader til bruk av advokat. Likevel vil vi alltid anbefale å møte med advokat i samtale med barneverntjenesten og i alle fall under den innledende samtalen. Et slikt møte tar sjelden mer enn et par timer.

Få Hjelp Av En Advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse eller ring oss på telefon +47 69 300 100

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å sjekke ut saken din – Helt uforpliktende.