Hjem » Rettsområder » Forvaltningsrett » Trygderett og NAV-saker

Trygderett og NAV-saker

Vi kan bistå deg i de fleste saker etter folketrygdloven som omhandler arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger og uføretrygd.

Vi behandler mange NAV-klager hvert år og har ansatte som tidligere har jobbet i NAV som jurister.

Nyttig informasjon om NAV-saker og trygderett

Vi bistår i saker etter folketrygdloven som omhandler arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger og uføretrygd.

Vedtak etter forvaltningsloven må påklages innen fristen på seks uker. Vanligvis sender vi en fristavbrytende klage og begjærer dokumentinnsyn samme dag som vi gjennomfører den innledende samtalen. Når vi har mottatt dokumentene i din sak, kan vi starte jobben med å utarbeide klagen. Fra dokumentinnsynet kan vi se alt som er relevant for en klagebehandling og samtlige medisinske journaler. Klagen blir så utarbeidet av advokaten og supplert i samarbeid med klienten.

Etter at klagen er sendt til NAV vil den først bli behandlet av førsteinstansen som har behandlet søknaden. Hvis det ikke gis medhold der, vil den automatisk bli sendt til NAV Klageinstans. I oversendelsesbrevet fra førsteinstansen til NAV Klageinstans står det beskrevet hva som er årsaken til at NAV ikke endrer vedtaket til gunst for klager. Det er mulig å supplere klagen til NAV Klageinstans hvis man mener at NAV ikke har behandlet klagen tilstrekkelig godt ut ifra faktum sett opp mot gjeldende rettsregler.

Etter at NAV klageinstans har behandlet klagen, vil vedtaket sendes advokaten som straks gir beskjed til klienten. Hvis vedtaket er endret til gunst for klager, vil advokaten kreve dekket saksomkostninger jf. forvaltningsloven § 36. Det betyr at du får dekket nødvendige utgifter til bruk av advokat.

Hvis NAV Klageinstans opprettholder avslaget, kan saken bringes inn for Trygderetten for videre behandling. Fristen for dette er seks uker. Trygderetten er en særdomstol og vil behandle saken skriftlig hvilket innebærer at det ikke er behov for å møte opp i rettssalen fysisk.

Vi behandler mange NAV-klager hvert år og har ansatte som tidligere har jobbet i NAV som jurister. Ta kontakt hvis du er i behov for bistand.

Få Hjelp Av En Advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse eller ring oss på telefon +47 69 300 100

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å sjekke ut saken din – Helt uforpliktende.