Hjem » Rettsområder » Eiendomsrett » Byggesøknad og byggetillatelse

Byggesøknad og byggetillatelse

Dersom du skal bygge eller etablere noe på din eiendom, så må du undersøke med kommunen om det krever en formell tillatelse (byggetillatelse) fra kommunen (bygningsmyndighetene) før du setter i gang.

Våre advokater på området

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg AdvokatTelefon: +47 478 16 700E-post: sohlberg@byadvokaten.noAdvokat Sohlberg driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Advokat Sohlberg er advokatvakt for Hvaler kommune.

Eilert Eilertsen

Eilert Eilertsen

Eilert Eilertsen AdvokatTelefon: +47 41 31 34 44E-post: eilert@byadvokaten.noJeg tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder som plan og bygningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (reklamasjoner ved kjøp, tomtefeste,...

Nyttig informasjon om Byggesøknad og byggetillatelse. 

Forberedelser:

Før du tar kontakt med kommunen så kan det være nyttig å undersøke litt selv, slik at du er forberedt. Det kan være nyttig for både deg og kommunen. Du kan blant annet slippe å få overraskende spørsmål om lovligheten av ulike bygg og tiltak på din eiendom som du ikke har vært klar over.

Du kan forberede deg slik;

1. Gå inn på kommunens hjemmeside for kart og undersøk hvilke regler som gjelder for akkurat din eiendom. Du kan alternativt ringe/sende epost til kommunens postmottak og be om å få opplyst om hvilke regler og planer som gjelder for tomten. Du kan også be om å få kopi av disse reglene.

2. Send en epost til kommunen om innsyn i saksmappen og dokumentene på din eiendom. Kommunen vil da kunne sende deg dokumentene enten elektronisk eller pr post. Noen kommuner kan be deg om å komme innom og bla igjennom den fysiske mappen for kopi.
Kommunen plikter å gi deg innsyn innen 5 virkedager uten kostnad for deg.

3. Det kan også være nyttig å undersøke grunnboka på din egen eiendom. Du kan da ringe til Statens Kartverket (32118800) og spørre om det ligger noen heftelser på din eiendom din. Disse kan du bestille på kartverkets hjemmeside og gå tilsendt i posten.

4. Naboer: Det vil stort sett være både nyttig og fornuftig for relasjonene til naboene å ta kontakt med de som kan bli berørt før du setter i gang, evt søker.

Møte med kommunen:

Når du har gjort dine forberedelser, så kan du be om et møte med kommunens saksbehandler. Du kan få et uformelt møte for en «prat» eller en formell forhåndskonferanse. Dette siste har du rett til å kreve, og loven sier da at dere skal skrive et referat fra møtet. Det kan være svært nyttig i ettertid.

Søknad:

Alle søknadsskjemaer ligger tilgjengelig på hjemmesidene til DiBk sine hjemmesider, https://dibk.no/ Her ligger også skjemaer som er tilpasset det du skal søke om. Skal du bare søke om enkle, små tiltak, så er det laget forenklede og lett forståelige skjemaer du kan bruke.

Unntatt fra søknadsplikt.
Det er en rekke ting du kan gjøre på din egen eiendom som ikke krever noen form for behandling av kommunen. Du finner en rekke eksempler på hvilke tiltak du kan utføre uten å søke her https://dibk.no/bygge-eller-endre/. Dette gjelder garasjer, carporter, tilbygg, terrasser, verandaer mm.

Dispensasjoner/unntak fra regelverket:

For at du skal kunne søke om eller sette i gang ovennevnte arbeider/tiltak, så må det ikke være regler som forbyr disse. Blant annet kan en garasje som du i utgangspunktet ikke behøver søke om, føre til at utnyttelsesgraden på tomten blir for stor etter de reglene som gjelder for ditt område. Dette får du normalt avklart i møte med kommunen eller ved å sjekke den planen som gjelder din tomt.

Mange eiendommer ligger også i såkalte grønne områder etter kommunens planer. Dette blir i planen benevnt som LNF – områder. Selv om du har en vanlig boligtomt, så kan det hende at du må søke om unntak for planen hvis området er farget grønt i planen. Det samme gjelder mange steder innenfor 100 meters grensen mot sjøen eller mot elv og vassdrag.

Dette får du også normalt avklart med kommunen.

En dispensasjon kan noen ganger være en enkel sak, mens i andre tilfeller en umulig sak. Reglene om dispensasjon/unntak skal i utgangspunktet være en sikkerhetsventil. Dette fordi reglene ikke alltid kan være rettferdige/riktige eller passende på alle mulige situasjoner. (Hvis de skulle vært 100% riktige og rettferdige, så ville man måtte lage svært mange og detaljerte regler, som igjen ville vært vanskelig å finne ut av.)
For å få dispensasjon(unntak) fra reglene, så krever plan og bygningslovens § 19-2 at to vilkår må være oppfylt. For det første må det du skal utføre ikke komme vesentlig i strid med de hensynene som ligger bak lovbestemmelsen. For eksempel vil det som regel gjelde en hytte i et boligområde eller omvendt.

Dersom det første vilkåret er oppfylt, så må du i tillegg kunne begrunne at det vil gi en klar fordel å få gjennomført det du søker om dispensasjon for. Hva som ligger i «klar fordel» er ikke alltid så lett å vite. Men hvis ulempene med å gjennomføre arbeidet blir små eller fraværende, så behøver ikke fordelene nødvendigvis være så store. Poenget er at du må kunne påvise noen fordeler som det er mulig å se/forstå. Normalt kan fordelen ikke knytte seg rent personlige forhold eller forhold som svært mange andre også kunne bruke. (For eksempel vil bygging i strandsonen.)

Praksis: Kommunens saksbehandlere har som regel en god oversikt over hvilke arbeider som normalt vil være kurant å få dispensasjon for. Kommunen er herunder forpliktet til å registrere alle dispensasjoner systematisk, slik at du som bruker skal kunne undersøke når det er gitt dispensasjoner og hvorfor.

Unntak fra byggeforskrifter/tekniske løsninger:

Dersom du skal bygge på huset ditt, så vil det nye tilbygget måtte oppfylle dagens tekniske krav (TEK17). Dette gjelder også alle andre tiltak du skal gjøre som ikke er å definere som normalt vedlikehold.

Plan og bygningslovens § 31-2 gir deg muligheten til å søke om unntak fra dagens forskrifter, når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.

«Unntak» er her ikke det samme som «dispensasjon» etter § 19-2. Vilkårene er her ulike.

Få Hjelp Av En Advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse eller ring oss på telefon +47 69 300 100

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å sjekke ut saken din – Helt uforpliktende.