Hjem » Rettsområder » Eiendomsrett » Dispensasjoner

Dispensasjoner

Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg
Søknadsplikt i lov/forskrift, med unntak og tolkningsuttalelser.

Våre advokater på området

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg AdvokatTelefon: +47 478 16 700E-post: sohlberg@byadvokaten.noAdvokat Sohlberg driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Advokat Sohlberg er advokatvakt for Hvaler kommune.

Eilert Eilertsen

Eilert Eilertsen

Eilert Eilertsen AdvokatTelefon: +47 41 31 34 44E-post: eilert@byadvokaten.noJeg tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder som plan og bygningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (reklamasjoner ved kjøp, tomtefeste,...

Informasjon om Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg

1. Lovens utgangspunkt og søknadsplikt (Pbl § 20-1, bokstav j jf § 20-3)

§ 20-1.Tiltak​ som omfattes av byggesaks-bestemmelsene
Bokstav j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg​

Innført i 2008 for å gjøre det klart at midl.t. tiltak omfattes av søknpl.
– Se § 20-3 som angir at også midlertidige tiltak omfattes av reglene om ansvarsrett.

2. Saksbehandlingsregler

 • Tidsrommet for plasseringen av tiltaket avgjør saksbehandlingsregler;

§ 20-4, bokstav c.

 • Mellom 2 mnd. og 2 år – Søknad, men uten krav om ansvarsrett.

20 – 5, 3. ledd, 2. punktum

 • Inntil 2 måneder – unntatt fra søknadsplikt

NB. Plan kan inneholde særskilte regler om midl.tilt.

3. Særskilte bygninger, konstruksjoner eller anlegg, SAK10 § 4 -2

 • a) Bygninger (…..) i direkte tilknytning til bygge eller anleggstomt hvor arbeid pågår(dvs. flyttbare mindre pukkanlegg, skur og arbeidsbrakker på byggeplassen eller i umiddelbar nærhet.
 • b) Campingvogn og vinteropplag på bebygdbolig eller fritidseiendom. (Ikke villavogn, jf TUDEP-2017-5351-2.)
 • c) Campingvogn på campingplass. Se over.

4. § 30-5, Materiell regel – avslagshjemmel.

Må ikke være til;

 • vesentlig ulempe for omgivelsene, eller
 • hindre allmenn ferdsel eller friluftsliv.

Søknaden må inneholde opplysninger som gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere ovennevnte.

Ellers kan tiltaket plasseres uavhengig av planformål eller byggeforbud § 1-8. Jf KMD sak 11/1161 og motivene til bestemmelsen på s.175 i Ot.prp.nr.32 (2007-2008)

5. Øvrige regler i plan og bygningsloven

 • § 30 – 5 angir at;

For ovennevnte tiltak gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold av loven så langt de passer.

I Ot.prp.nr.45 (2007-2008) kapittel 20.5.5 nevnes regler om brannkrav, avstandskrav, tilgjengelighet, miljøforhold og arkitektonisk utforming som eksempler på bestemmelser som i utgangspunktet får anvendelse også for midlertidige tiltak. (Ps. Nye forskriftshjemler for avstandskrav på campingplasser er pr des 2020 til høring.)

6. Andre lover/myndigheter? Jf. Plan og bygningslovens § 20-5, siste ledd.

 • Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som nevnt i første til tredje ledd, utføres i samsvar med de krav som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Tiltak kan ikke settes i gang før det er gitt nødvendig tillatelse eller samtykke fra andre berørte myndigheter, jf. § 21-5.

7. Hvilke tiltak omfatter begrepene bygninger/konstruksjoner/anlegg?

 • Midlertidige brakker, herunder anleggs- og boligbrakker
 • Demonterbare tribuner, haller, større telt, boder, kiosker og podier.
 • Også midlertidige terrenginngrep kan omfattes og gå under «anlegg». §20-4, a) «Villavogner» – 60 -80 m2 som må fraktes av lastebil er som står lengre enn 2 år
  – ikke §20-1, J.

8. Tiltak som ikke omfattes av plan og bygningsloven, jf tiltak etter § 1-6

 • Mindre bærbare telt
 • Mindre basseng, trampoliner, hoppeslott og partytelt og lignende, omfattes ikke av tiltaksbegrepet.

9. Husbåter

 • Husbåter – klargjøring – Sak10 § 1-5 (2016)

-Bygningsloven gjelder for husbåter og båter tatt ut av ordinær drift til beboelse, næring ol.

10. Formål bak reglene om midlertidig tiltak. Effektivitetshensyn – kost/nytte

 • Mindre tiltak til fritidsbruk, kortvarige.
 • Nødvendig å plassere raskt og/eller for et kortere tidsrom. F.eks. skolebygg, barnehager m.v. akutt behov.
 • Kortvarig periode, mindre grunn til at mange av reglene i pbl skal tre inn og virke.
 • KMD sier- forståelse for at behovet kan være lengre, men viktig å praktisere strengt for å unngå omgåelser.

11. Eks. 1. Problemstillinger knyttet til midlertidige boligbrakker

 • KMD Tolkningsuttalelse av 27.10.2014.

Om § 20-1, j og § 20-2, c – unntak for midl.tiltak

 • Tolkningsuttalelsen kom som følge av en henvendelse fra Oslo kommune, som hadde mange ulike problemstillinger de fant uavklarte i lov og forskrift.

12. Problemstilling 1

 • Flytting av tiltak/boligbrakker internt på eiendommen før innsending av ny søknad.

Er det et nytt midlertidig tiltak dersom bolig-brakken flyttes internt på eiendommen?
– KMD er enig med PBE at dette IKKE er nytt tilt.
Samme resultat selv om ny tiltakshaver.

13. Problemstilling 2

 • Fysisk utskifting til ny boligbrakke før ny søkn?

Tiltakshaver hadde søkt om inntil 2 år – innvilget
Etter 2 år søkes om nytt midl bygg-annen form.
KMD enig i at omgåelseshensyn, forarbeider mm tilsier at – ny søknad = varig bygg §20-1, a.

14. Problemstiling 3

 • Opphold i tid (fjernet tidligere bygg i 6 mnd) før nytt midl bygg omsøkes på samme plass.

– Del av et mønster som tilsier varig behov?
– Konkret vurdering. Forhold til plan og evt behov for midlertidig disp fra plan.

15. Problemstilling 4

 • Ulovlig oppførte midl. konstruksjoner og etterfølgende (+2år) søknad (retting).

– Utg.pkt skal vurderes som om ikke oppført?
– PBE har da tidl. Godkjent inntil 2 nye år. Ok?

KMD mener – etterfølgende tillatelse gjelder for de 2 årene som er passert.
– Ikke hjemme til å forlenge ut over 2 år = varig.
– Mulig løsn. = midl.disp og unntak ansvarsrett.

16. Problemstilling 5

Søknad om midlertidig dispensasjon fra plan for oppføring av midl brakkerigger < 2år.

KMD har forståelse for behovet, men ;
Omgåelseshensyn tilsier full søknad etter § 20-1, j – alle lovens materielle krav. Kan søke disp fra materielle krav og unntak ansvar, men… § 19-2 – ikke kurant

17. Forholdet til Byggeforbudet i 100 meters beltet, § 1-8 og reg.plan.

 • Midlertidige tiltak, dvs tiltak som skal stå inntil 2 år omfattes i utgangspunktet verken av § 1-8 eller reguleringsplaner.
 • Kommuneplan og reguleringsbestemmelser kan dog gi bestemmelser som også omfatter slike tiltak

18. Anleggseiendom, jf § 20-4, a, § 20 -5, 5. ledd og sak10 § 4-2, c.

– Tiltak i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt – arbeid pågår.
– Kan stå på nabotomt eller på andre siden av vei eller plass og kan plasseres uten søknad eller tillatelse.
– Uten søknad, og uten tidsbegrensning. Men – krav om reelt behov for tiltaket i smh m anlegg. Se veiledn. DiBk, hvor 2 år likevel angis som et utgangspunkt?
– Bygn. Myndighetene kan går inn og foreta en konkret vurdering og en ulempevurdering etter pbl. § 30-5. Herunder kreve søknad og/eller fjerning.
– Uklart hva som ligger i formuleringen” i direkte tilknytning til”.
– kun er ment å klargjøre at bygninger, konstruksjoner eller anlegg ikke trenger å plasseres på byggetomten direkte.
– Midlertidige mobile knuseverk, jf TUDEP-2018-1556-2, til bruk for anlegget og tilbakeføre masser. (Ikke foredling/salg.)
– Brakkerigger plassert et stykke unna bygge- eller anleggstomta, for eksempel med det formål å betjene flere byggeplasser i et område, omfattes ikke av unntaket.
– Se DiBk veiledning til sak10

19. Forhold til kommuneplan og reguleringsplaner

– Kommuneplan kan ikke vedta begrensninger i forhold til unntakene i bokstav a – c.
– Kommunen kan vedta konkrete begrensninger i reguleringsplaner.
– Se departementets veiledning til § 11-9

20. Forholdet til TEK17

 • De materielle bestemmelsene gjelder
 • Se SAK17, § 1-2, (4) og (5), som angir unntakene.

Få Hjelp Av En Advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse eller ring oss på telefon +47 69 300 100

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å sjekke ut saken din – Helt uforpliktende.