Hjem » Rettsområder » Eiendomsrett » Dispensasjoner

Dispensasjoner

Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg
Søknadsplikt i lov/forskrift, med unntak og tolkningsuttalelser.

Advokat Eilert Eilertsen har jobbet med ovennevnte regelverk i mer enn 20 år. Både som jurist/saksbehandler, bygningssjef og advokat. Herunder også som foredragsholder og høringsinstans gjennom NKF (Norsk kommunalteknisk forening) fra 2009 – 2020.

Har du noen spørsmål så ta gjerne kontakt.

Informasjon om Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg

1. Lovens utgangspunkt og søknadsplikt (Pbl § 20-1, bokstav j jf § 20-3)

§ 20-1.Tiltak​ som omfattes av byggesaks-bestemmelsene
Bokstav j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg​

Innført i 2008 for å gjøre det klart at midl.t. tiltak omfattes av søknpl.
– Se § 20-3 som angir at også midlertidige tiltak omfattes av reglene om ansvarsrett.

2. Saksbehandlingsregler

 • Tidsrommet for plasseringen av tiltaket avgjør saksbehandlingsregler;

§ 20-4, bokstav c.

 • Mellom 2 mnd. og 2 år – Søknad, men uten krav om ansvarsrett.

20 – 5, 3. ledd, 2. punktum

 • Inntil 2 måneder – unntatt fra søknadsplikt

NB. Plan kan inneholde særskilte regler om midl.tilt.

3. Særskilte bygninger, konstruksjoner eller anlegg, SAK10 § 4 -2

 • a) Bygninger (…..) i direkte tilknytning til bygge eller anleggstomt hvor arbeid pågår(dvs. flyttbare mindre pukkanlegg, skur og arbeidsbrakker på byggeplassen eller i umiddelbar nærhet.
 • b) Campingvogn og vinteropplag på bebygdbolig eller fritidseiendom. (Ikke villavogn, jf TUDEP-2017-5351-2.)
 • c) Campingvogn på campingplass. Se over.

4. § 30-5, Materiell regel – avslagshjemmel.

Må ikke være til;

 • vesentlig ulempe for omgivelsene, eller
 • hindre allmenn ferdsel eller friluftsliv.

Søknaden må inneholde opplysninger som gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere ovennevnte.

Ellers kan tiltaket plasseres uavhengig av planformål eller byggeforbud § 1-8. Jf KMD sak 11/1161 og motivene til bestemmelsen på s.175 i Ot.prp.nr.32 (2007-2008)

5. Øvrige regler i plan og bygningsloven

 • § 30 – 5 angir at;

For ovennevnte tiltak gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold av loven så langt de passer.

I Ot.prp.nr.45 (2007-2008) kapittel 20.5.5 nevnes regler om brannkrav, avstandskrav, tilgjengelighet, miljøforhold og arkitektonisk utforming som eksempler på bestemmelser som i utgangspunktet får anvendelse også for midlertidige tiltak. (Ps. Nye forskriftshjemler for avstandskrav på campingplasser er pr des 2020 til høring.)

6. Andre lover/myndigheter? Jf. Plan og bygningslovens § 20-5, siste ledd.

 • Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som nevnt i første til tredje ledd, utføres i samsvar med de krav som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Tiltak kan ikke settes i gang før det er gitt nødvendig tillatelse eller samtykke fra andre berørte myndigheter, jf. § 21-5.

7. Hvilke tiltak omfatter begrepene bygninger/konstruksjoner/anlegg?

 • Midlertidige brakker, herunder anleggs- og boligbrakker
 • Demonterbare tribuner, haller, større telt, boder, kiosker og podier.
 • Også midlertidige terrenginngrep kan omfattes og gå under «anlegg». §20-4, a) «Villavogner» – 60 -80 m2 som må fraktes av lastebil er som står lengre enn 2 år
  – ikke §20-1, J.

8. Tiltak som ikke omfattes av plan og bygningsloven, jf tiltak etter § 1-6

 • Mindre bærbare telt
 • Mindre basseng, trampoliner, hoppeslott og partytelt og lignende, omfattes ikke av tiltaksbegrepet.

9. Husbåter

 • Husbåter – klargjøring – Sak10 § 1-5 (2016)

-Bygningsloven gjelder for husbåter og båter tatt ut av ordinær drift til beboelse, næring ol.

10. Formål bak reglene om midlertidig tiltak. Effektivitetshensyn – kost/nytte

 • Mindre tiltak til fritidsbruk, kortvarige.
 • Nødvendig å plassere raskt og/eller for et kortere tidsrom. F.eks. skolebygg, barnehager m.v. akutt behov.
 • Kortvarig periode, mindre grunn til at mange av reglene i pbl skal tre inn og virke.
 • KMD sier- forståelse for at behovet kan være lengre, men viktig å praktisere strengt for å unngå omgåelser.

11. Eks. 1. Problemstillinger knyttet til midlertidige boligbrakker

 • KMD Tolkningsuttalelse av 27.10.2014.

Om § 20-1, j og § 20-2, c – unntak for midl.tiltak

 • Tolkningsuttalelsen kom som følge av en henvendelse fra Oslo kommune, som hadde mange ulike problemstillinger de fant uavklarte i lov og forskrift.

12. Problemstilling 1

 • Flytting av tiltak/boligbrakker internt på eiendommen før innsending av ny søknad.

Er det et nytt midlertidig tiltak dersom bolig-brakken flyttes internt på eiendommen?
– KMD er enig med PBE at dette IKKE er nytt tilt.
Samme resultat selv om ny tiltakshaver.

13. Problemstilling 2

 • Fysisk utskifting til ny boligbrakke før ny søkn?

Tiltakshaver hadde søkt om inntil 2 år – innvilget
Etter 2 år søkes om nytt midl bygg-annen form.
KMD enig i at omgåelseshensyn, forarbeider mm tilsier at – ny søknad = varig bygg §20-1, a.

14. Problemstiling 3

 • Opphold i tid (fjernet tidligere bygg i 6 mnd) før nytt midl bygg omsøkes på samme plass.

– Del av et mønster som tilsier varig behov?
– Konkret vurdering. Forhold til plan og evt behov for midlertidig disp fra plan.

15. Problemstilling 4

 • Ulovlig oppførte midl. konstruksjoner og etterfølgende (+2år) søknad (retting).

– Utg.pkt skal vurderes som om ikke oppført?
– PBE har da tidl. Godkjent inntil 2 nye år. Ok?

KMD mener – etterfølgende tillatelse gjelder for de 2 årene som er passert.
– Ikke hjemme til å forlenge ut over 2 år = varig.
– Mulig løsn. = midl.disp og unntak ansvarsrett.

16. Problemstilling 5

Søknad om midlertidig dispensasjon fra plan for oppføring av midl brakkerigger < 2år.

KMD har forståelse for behovet, men ;
Omgåelseshensyn tilsier full søknad etter § 20-1, j – alle lovens materielle krav. Kan søke disp fra materielle krav og unntak ansvar, men… § 19-2 – ikke kurant

17. Forholdet til Byggeforbudet i 100 meters beltet, § 1-8 og reg.plan.

 • Midlertidige tiltak, dvs tiltak som skal stå inntil 2 år omfattes i utgangspunktet verken av § 1-8 eller reguleringsplaner.
 • Kommuneplan og reguleringsbestemmelser kan dog gi bestemmelser som også omfatter slike tiltak

18. Anleggseiendom, jf § 20-4, a, § 20 -5, 5. ledd og sak10 § 4-2, c.

– Tiltak i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt – arbeid pågår.
– Kan stå på nabotomt eller på andre siden av vei eller plass og kan plasseres uten søknad eller tillatelse.
– Uten søknad, og uten tidsbegrensning. Men – krav om reelt behov for tiltaket i smh m anlegg. Se veiledn. DiBk, hvor 2 år likevel angis som et utgangspunkt?
– Bygn. Myndighetene kan går inn og foreta en konkret vurdering og en ulempevurdering etter pbl. § 30-5. Herunder kreve søknad og/eller fjerning.
– Uklart hva som ligger i formuleringen” i direkte tilknytning til”.
– kun er ment å klargjøre at bygninger, konstruksjoner eller anlegg ikke trenger å plasseres på byggetomten direkte.
– Midlertidige mobile knuseverk, jf TUDEP-2018-1556-2, til bruk for anlegget og tilbakeføre masser. (Ikke foredling/salg.)
– Brakkerigger plassert et stykke unna bygge- eller anleggstomta, for eksempel med det formål å betjene flere byggeplasser i et område, omfattes ikke av unntaket.
– Se DiBk veiledning til sak10

19. Forhold til kommuneplan og reguleringsplaner

– Kommuneplan kan ikke vedta begrensninger i forhold til unntakene i bokstav a – c.
– Kommunen kan vedta konkrete begrensninger i reguleringsplaner.
– Se departementets veiledning til § 11-9

20. Forholdet til TEK17

 • De materielle bestemmelsene gjelder
 • Se SAK17, § 1-2, (4) og (5), som angir unntakene.

Få Hjelp Av En Advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse eller ring oss på telefon +47 69 300 100

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å sjekke ut saken din – Helt uforpliktende.